Přihlášení


Obchodní podmínky1. Úvodní ustanovení


1.1 Všeobecné obchodní podmínky Centrálního prodejního a informačního portálu GolfCUT ujednané dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Obchodní podmínky").

1.2 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s užíváním Centrálního prodejního a informačního portálu GolfCUT na internetových stránkách www.golfcut.cz (dále jen „GolfCUT“) a při uzavírání kupní smlouvy mezi obchodní společností Resort Media, s.r.o., IČ: 27102980, DIČ: CZ27102980, se sídlem Praha 3, Žižkov, Škroupovo náměstí 1225/9, PSČ 130 00, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 964, kontaktní e-mail: admin@golfcut.cz, číslo účtu: 235650841/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s. (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která má zájem o služby nabízené k prodeji prostřednictvím GolfCUT.

1.3 Za odběratele podle Obchodních podmínek se považují odběratelé, kteří jsou v postavení spotřebitelů. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Dodavatelem (dále jen „Spotřebitel“). Dále se za odběratele podle Obchodních podmínek považuje odběratelé, kteří při uzavírání kupní smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Podnikatel“). V případě, že je dále používán termín Odběratel, rozumí se jím Spotřebitel a současně také Podnikatel.

1.4 Právní vztahy mezi Spotřebitelem a Dodavatelem se řídí Obchodními podmínkami, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a dalšími příslušnými právními předpisy.

1.5 Právní vztahy mezi Podnikatelem a Dodavatelem se řídí Obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem, Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.

2. Vymezení pojmů2.1 Dodavatel provozuje na internetových stránkách www.golfcut.cz Centrální prodejní a informační sytém GolfCUT, jehož pomocí nabízí k prodeji služby pro organizování volného času v určeném termínu, které jsou spojené s golfem (dále jen „Služby“).

2.2 Službami se rozumí nabídka TeeTime na českých a zahraničních golfových resortech a hřištích, Golfové balíčky, produkty a zprostředkování Golfových zájezdů.

2.3 TeeTime – určený startovací čas na golfovém hřišti; Golfový balíček – společná nabídka TeeTimes a ubytování v hotelu apod.; Golfový zájezd – nabídka zprostředkování zájezdu za golfem; Stornovací podmínky – podmínky odstoupení od kupní smlouvy v určeném čase vztahující se k TeeTime; Kredit - Částka složená Odběratelem na GolfCUT, sloužící k hrazení objednávek na internetové adrese www.golfcut.cz. Kredit má platnost jeden rok od data posledního nabití a nelze jej vracet, pokud není před jeho složením ujednáno jinak. Sezóna - sezónou se obvykle rozumí období od 1. dubna do 31. října každého kalendářního roku. V případě, že nedojde k aktivaci rezervačních systémů golfových hřišť ke dni 1. dubna příslušného kalendářního roku, je počátek sezóny stanoven až okamžikem aktivace rezervačních systému. Počátek sezóny může být také změněn s ohledem na povětrnostní podmínky. V případě, že nedojde k uzavření jednotlivých resortů dříve, sezóna končí 31.10.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy3.1 Objednávka, kupní smlouva, Obchodní podmínky a veškerá komunikace mezi Dodavatelem a Odběratelem jsou vedeny a vyhotoveny v českém jazyce.

3.2 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.

3.3 Předmětem kupní smlouvy není opakované plnění.

3.4 Právo na odstoupení od kupní smlouvy, včetně podmínek, lhůt a postupů pro uplatnění tohoto práva je uvedeno v ustanovení článku 7. a článku 8. obchodních podmínek.

3.5 Údaje o právech vznikajících z vadného plnění je upraveno v ustanovení článku 10. Obchodních podmínek.

3.6 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradě podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.7 Uzavřená kupní smlouva je Dodavatelem archivována po dobu nejméně 5 let od jejího uzavření, není přístupná třetím osobám.


3.8 Pokud není mezi Odběratelem a Dodavatelem ujednáno jinak, tak Dodavatel nepožaduje úhradu zálohy.

3.9 Předmětem kupní smlouvy není opakované plnění.

3.10 Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to pro Službu, která bude uvedena v konkrétní čas.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


4.1 Prostřednictvím GolfCUT jsou nabízeny Odběratelům Služby.

4.2 Služby, které si Odběratel vybere prostřednictvím GolfCUT, lze objednat vyplněním objednávkového formuláře.

4.3 Odběratel je povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém formuláři a uvést přesné a pravdivé údaje o své osobě.

4.4 Odběratel je povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém formuláři a uvést přesné a pravdivé údaje o své osobě. Dodavatel nezodpovídá za pozdní plnění Služeb vyplývajících z chybně vyplněných údajů ze strany Odběratele.

4.5 Uveřejnění nabízených Služeb prostřednictvím GolfCUT není ze strany Dodavatele návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně poskytnutí příslušných Služeb, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Centrálního prodejního a informačního systému GolfCUT.

4.6 Za návrh na uzavření Kupní smlouvy na Službu je považován teprve okamžik doručení objednávky Odběratele na dodání příslušné Služby Dodavateli prostřednictvím objednávacího systému na internetových stránkách www.golfcut.cz nebo e-mailovou zprávou na adresu Dodavatele.

4.7 Odesláním objednávky projevuje Odběratel souhlas s těmito Obchodními podmínkami, cenovými a dalšími podmínkami o poskytování příslušných Služeb a podmínkami golfového resortu a podmínkami hřiště pro možnost hry na golfovém hřišti, které jsou k dispozici u detailu hřiště.

4.8 Předmětem smluvního vztahu je závazek Dodavatele zajistit dodání Služeb popsaných v kupní smlouvě (tedy v objednávce Odběratele a jejím potvrzení) a závazek Odběratele zaplatit za poskytnutí Služeb Dodavateli sjednanou cenu.

4.9 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu Služby, nebo její součásti a následné adekvátní nahrazení jinou. V rámci této náhrady nevzniká nárok na zrušení objednávky nebo odstoupení od kupní smlouvy ze strany Odběratele.

4.10 Odběratel si závazně objednává Služby uvedené v objednávce. Odběratel souhlasí také se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za podmínek blíže stanovených v ustanovení článku 11 Obchodních podmínek.

4.11 Dodavatel potvrdí Odběrateli doručení objednávky bez zbytečného odkladu. Potvrzení objednávky se považuje za uzavření Kupní smlouvy na Službu.

4.12 Doručená objednávka Odběratele se považuje za nepřijatou nebo odmítnutou ze strany Dodavatele, jestliže Dodavatel vyrozumí Odběratele, že:

a) objednávku nepřijímá či odmítá;

b) objednanou Službu není možno dodat.

4.13 Dodavatel je oprávněn nepřijmout či odmítnout objednávku zejména v případech:

a) kdy má důvodnou pochybnost o skutečné identitě Odběratele;

b) pokud eviduje vůči Odběrateli z minulosti neuhrazenou pohledávku Služeb;

c) pokud zjistí, že Odběratel má zakázanou hru na daném golfovém resortu nebo hřišti;

d) kdy není schopen Odběrateli zajistit poskytnutí Služeb v daném termínu;

e) kdy se výrazným způsobem zvýšila cena poskytované Služby požadovaná dodavatelem této Služby.

4.14 V případě, že Dodavatel zrušil Objednávku a Odběratel již uhradil ve prospěch Dodavatele cenu nebo její část, bude mu částka, na jejíž vrácení má Odběratel vůči Dodavateli nárok, v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo uhrazena poštovní poukázkou zaslanou na adresu Odběratele.

4.15 V případě, že Dodavatel nepotvrdí Odběrateli přijetí objednávky nejpozději do 10 dnů od jejího odeslání Odběratelem, považuje se objednávka Odběratele za nepřijatou.

4.17 Balíčky fee je možné využít v rámci uvedené platnosti, bez možnosti prodloužení. Pokud platnost není uvedena je platnost balíčku 24 měsíců od zakoupení.

5. Platební podmínky a cena


5.1 Odběratel je oprávněn uhradit cenu Služby následující formou:
a) platba kartou online prostřednictvím internetového platebního portálu;

b) platba bankovním převodem;

c) platba kreditem;

d) platba v hotovosti.

5.2 Platba kartou online prostřednictvím internetového platebního portálu

Pro úspěšnou platbu platební kartou online, je nutné vlastnit kartu, která podporuje platby na internetu (tuto informaci Vám sdělí Váš bankovní ústav, který kartu vydává). Na konci objednávky je nutné zadat dvanáctimístné číslo karty a CVC/CVV kód. Přenos informací na www.golfcut.cz je zabezpečen. Více informací o platbě kartou se dozvíte zde (odkaz na lokální stránku s více informacemi, po zapracování je potřeba tato ustanovení v závorce celé odstranit.) Platbu kartou online prostřednictvím internetového platebního portálu může Odběratel využít při nákupu TeeTime, balíčků a kreditů.

5.3 Platba bankovním převodem

Platba bankovním převodem je možná na základě faktury vystavené Dodavatelem. Při úhradě Služby Odběratel zvolí platbu "převodem na účet". Do emailu přijde Odběrateli doklad, na základě kterého Službu uhradí. Po připsání částky na účet Dodavatele se Služba nahraje Odběrateli do jeho osobního profilu. Pokud Odběratel požaduje doklad o zaplacení, může si ho sám stáhnout ve svém profilu v sekci "moje objednávky". Platbu bankovním převodem může Odběratel využít pouze při nákupu jiné služby než Teetime, např. u balíčků. V případě úhrady bankovním převodem hradí Odběratel veškeré bankovní poplatky.

5.4 Platba kreditem - platba z předem složených peněz

Odběratel může hradit Službu formou předem nabitého elektronického kreditu (dále jen „kredit“). Odběratel může nakoupit kredit buď úhradou platby kartou online prostřednictvím internetového platebního portálu nebo úhradou bankovním převodem. Po připsání úhrady na účet Dodavatele, se shodná částka odpovídající úhradě ze strany Odběratele automaticky nahraje do osobního profilu Odběratele. Odběratel je oprávněn hradit nabízené služby z kreditu. Kredit má platnost jeden rok od data posledního nabití a nelze jej vracet, pokud není před jeho složením ujednáno jinak.

5.5 Platba v hotovosti

Odběratel je oprávněn cenu Služeb uhradit v hotovosti v sídle Dodavatele, a to na adrese: Resort Media, s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Škroupovo náměstí 1225/9, PSČ 130 00 při převzetí potvrzení o koupi Služby.

5.6 Cena nabízených Služeb je vždy uvedena na internetových stránkách www.golfcut.cz. Cena služby je vždy uvedena v objednávce Služby, případně na faktuře. Cena Služby může být Odběratelem uhrazena pouze způsobem, který je uveden v Obchodních podmínkách, pokud se Odběratel a Dodavatel nedohodnou jinak.

5.7 Bližší informace o způsobech platby je uvedeno ve Způsobech platby.

5.8 Cena je vždy uvedena v českých korunách včetně příslušné sazby DPH.

6. Náklady na dodání Služby6.1 K potvrzení Služeb dochází formou elektronické komunikace mezi Odběratelem a Dodavatelem.

6.2 Služby jsou čerpány na příslušném golfovém hřišti nebo golfovém areálu a v příslušném ubytovacím zařízení.

6.3 Náklady na dopravu Odběratele nejsou součástí ceny Služby. Náklady na dopravu hradí Odběratel.

7. Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem7.1 Kromě případů uvedených v článku 8. Obchodních podmínek je spotřebitel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy bez uvedení důvodu. Toto se týká především jiných produktů (balíčků fee), než storno jednotlivých TeeTime.

7.2 Dodavatel umožňuje Spotřebiteli odstoupit od Kupní smlouvy prostřednictvím odeslání na elektronickou adresu Dodavatele info@golfcut.cz s předmětem a textem pro odstoupení od smlouvy. Dodavatel bez zbytečného odkladu potvrdí Spotřebiteli přijetí odstoupení v elektronické podobě.

7.3 Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: Resort Media, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Škroupovo náměstí 1225/9, PSČ 130 00.

7.4 Spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
b) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

7.5 Spotřebitel má nárok na vrácení zaplacené kupní ceny. V případě, že Dodavatel začal s plněním Služby na základě výslovné žádosti Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, uhradí Dodavatel poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy.


8. Storno podmínky TeeTime - Odstoupení od Kupní smlouvy vztahující se ke koupi TeeTime
8.1 Ustanovení tohoto článku se vztahuje pouze na vztahy vznikající při koupi TeeTime. Odstoupit od Kupní smlouvy na TeeTime je možné za podmínek uvedených na internetových stránkách www.golfcut.cz, které jsou uvedeny při koupi konkrétního TeeTime. Doba pro stornování daného TeeTimu je vždy uveřejněna u konkrétní Objednávky TeeTime. Odběratel pořízením TeeTimu, kromě jiného, souhlasí s pravidly pro případné stornování TeeTime. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy TeeTime se odvíjí od výše slevy vybranéhoc TeeTime a od podmínek golfového resortu nebo podmínek hřiště.

8.2 Po objednávce TeeTimu na www.golfcut.cz a platbě kartou jsou finanční prostředky na účtu Odběratele blokovány do doby, kdy vyprší doba pro případné stornování Objednávky. Následně jsou finanční prostředky Odběrateli strženy a připsány na účet Dodavatele. Stornování ze strany Odběratele po uplynutí doby pro storno již nebude bráno na vědomí a celá částka za TeeTime propadá a je připsána na účet Dodavatele.

8.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle tohoto odstavce umožňuje Dodavatel Odběrateli (bez ohledu zda se jedná o Spotřebitele nebo Podnikatele) odstoupit od Kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeném na internetových stránkách Dodavatele odesláním na elektronickou adresu Dodavatele info@golfcut.cz. Dodavatel bez zbytečného odkladu potvrdí Odběrateli přijetí odstoupení v textové podobě.

8.4 Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: Resort Media, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Škroupovo náměstí 1225/9, PSČ 130 00.

9. Odstoupení od Kupní smlouvy Podnikatelem9.1 Kromě případů uvedených v článku 8. Obchodních podmínek je Podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nejpozději ve lhůtách stanovených v Provozním řádu konkrétní Služby. Lhůta pro odstoupení je stanovena podle výše slevy, kterou Podnikatel získal.

9.2 Podnikatel bere na vědomí, že Podnikatel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, kterou Dodavatel splnil s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení.

9.3 Podnikatel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové Služby, v případě, že Služba byla z jeho strany již využita.

9.4 Odstoupit lze od Kupní smlouvy elektronicky prostřednictvím oznámení doručeném na elektronickou adresu Dodavatele admin@golfcut.cz. Dodavatel bez zbytečného odkladu potvrdí Odběrateli přijetí odstoupení v textové podobě.

9.5 Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: Resort Media, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Škroupovo náměstí 1225/9, PSČ 130 00.

10. Reklamace
10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními platné právní úpravy, zejména pak ustanoveními § 1914 až § 1925, ustanoveními § 2099 až § 2117 a ustanoveními § 2161 až § 2174 Občanského zákoníku.

10.2 Dodavatel je povinen Odběrateli zajistit poskytnutí Služby specifikované v Kupní smlouvě.

10.3 Odběrateli nenáleží právo z vadného plnění, jestliže Odběratel před převzetím Služby věděl, že Služba má vadu, anebo pokud vadu Odběratel sám způsobil.

10.4 Odběratel je povinen před odesláním objednávky pečlivě zkontrolovat obsah Služeb včetně podmínek golfového areálu nebo hřiště vztahující se k nabízené Službě.

10.5 V případě, že Služba poskytovaná Dodavatelem byla vadná, má Odběratel právo Službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od poskytnutí Služby.

10.6 Jestliže je vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Odběratel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové Služby bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo její součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
b) na odstranění vady opravou Služby;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) odstoupit od Kupní smlouvy.

10.7 Podstatným porušením Kupní smlouvy se rozumí takové podstatné porušení povinnosti, o kterém porušující strana již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

10.8 Odběratel při podstatném porušení Kupní smlouvy sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Odběratel bez souhlasu Dodavatele měnit, ledaže by Odběratel žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

10.9 Jestliže Dodavatel v přiměřené době vady neodstraní nebo neoznámí Odběrateli, že vady neodstraní, může Odběratel místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

10.10 Jestliže si Odběratel v souladu s ustanovením článku 10.8 Obchodních podmínek nezvolí své právo včas, může uplatňovat práva z vadného plnění při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.

10.11 Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že Dodavatel nemůže dodat Spotřebiteli novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc jinak opravit. Toto právo svědčí Spotřebiteli rovněž v případě, jestliže Dodavatel nezjedná nápravu vad v přiměřené době, nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo Spotřebiteli značné obtíže.

10.12 Jestliže je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo:

a) na odstranění vady, nebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.13 Dokud Odběratel neuplatní právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady je Dodavatel oprávněn odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

10.14 Jestliže Dodavatel vadu Služby včas neodstraní nebo ji odmítne odstranit, může Odběratel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Takto provedenou volbu nemůže Odběratel měnit bez souhlasu Dodavatele.

10.15 Odběratel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 2110 a ustanovení § 2111 Občanského zákoníku.

10.16 Pokud je společně se Službou dodanou na základě Kupní smlouvy, od které Odběratel odstoupí, poskytnut ze strany Dodavatele dárek, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku účinnosti a Odběratel je povinen spolu se Službou Dodavateli vrátit i poskytnutý dárek, nedohodnou-li se Odběratel a Dodavatel jinak.

10.17 Reklamace se uplatňuje elektronicky na e-mailové adrese admin@golfcut.cz nebo písemně na adrese Resort Media, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Škroupovo náměstí 1225/9, PSČ 130 00.

10.18 Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Odběratelem nedohodne na delší lhůtě.

11. Ochrana osobních údajů11.1 Ochrana osobních údajů Odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů. Dodavatel dále prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou Dodavatelem zneužity a jsou chráněny proti zneužití.

11.2 Odběratel – fyzická osoba výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mailová adresa a informace o Objednávkách Odběratele – fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“).

11.3 Odběratel – fyzická osoba je povinen uvádět své Osobní údaje pravdivě a informovat Dodavatele o jejich případných změnách, a při Objednávkách, především pro účely řádného plnění Služby a vystavení daňového dokladu. 11.4 Osobní údaje budou zpracovány po dobu 10 let, po uplynutí této doby bude provedena likvidace nosičů těchto Osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a tištěné podobě.

11.5 Osobní údaje, jež jsou součástí objednávky nebo byly sděleny během registrace nového Odběratele – fyzické osoby, nebo jsou obsaženy na dalších listinách a sděleních Odběratele – fyzické osoby, doručených Dodavateli, jsou Centrálním prodejním a informačním systémem GolfCUT chráněny proti zneužití. Dodavatel Osobní údaje nesděluje ani neposkytuje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky Odběratele- fyzické osoby (např. pošta či kurýrní služba, či přímý poskytovatel příslušných Služeb), a to pouze v nutném rozsahu.

11.6 Poskytnutím údajů k registraci Odběratel – fyzická osoba v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. výslovně prohlašuje, že je řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, a uděluje Dodavateli výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, týkající se Odběratele – fyzické osoby, uvedené na objednávkách a dalších listinách a sděleních Odběratele doručených Dodavateli, zpracovával Dodavatel (i) za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti, pro interní a marketingové účely, a aby tyto údaje byly zpracovávány v informačních systémech provozovaných ze strany Dodavatele za účelem výkonu předmětu podnikání Dodavatele, tj. zejména v Centrálním prodejním a informačním systému GolfCUT, a to (ii) v rozsahu automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředky v informačních systémech provozovaných Dodavatelem a též prostřednictvím Internetu nebo jiných informačních kanálů, prostředků a nosičů, umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv (iii) po dobu ode dne učinění první objednávky Odběratele až do uplynutí pěti let ode dne učinění poslední objednávky Odběratele.

11.7 Odběratel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že mu mohou být Dodavatelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), může být kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Centrálního prodejního a informačního systému GolfCUT. Tento souhlas může být Odběratelem kdykoliv písemně a bezplatně odvolán doručením e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Dodavatele info@golfcut.cz.

11.8 Podmínky obsahují pravidla pro nakládání s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Určení osoby správce a definice osobních údajů: Správcem osobních údajů je Poskytovatel. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou: adresa: Škroupovo nám. 9, 130 00 Praha 3, email: info@golfcut.cz, telefonní číslo: 774 002 247

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Zákazníkovi, podle kterých lze Zákazníka identifikovat nebo které k jeho identifikaci přímo slouží. Vztahy Poskytovatele a Zákazníka se budou řídit těmito podmínkami ochrany osobních údajů: Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl, nebo osobní údaje, které Poskytovatel získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy a/nebo na základě Souhlasu.

Poskytovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje Zákazníka a údaje nezbytné pro plnění Smlouvy a též pro marketingové účely. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů Poskytovatele je: a) plnění Smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, b) oprávněný zájem Poskytovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, c) Souhlas Zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Příjemci osobních údajů jsou: a) osoby podílející se na dodání zboží či služeb a realizaci plateb na základě Smlouvy či jinak spolupracující s Poskytovatelem při plnění jeho povinností a/nebo výkonu jeho právy vyplývajících ze Smlouvy, b) osoby zajišťující pro Poskytovatele marketingové služby. Účelem zpracování osobních údajů Zákazníka je výkon práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění Smlouvy, přičemž bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít či ji ze strany Poskytovatele plnit.

Účelem zpracování osobních údajů Zákazníka je též zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákazník má právo: a) na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR, b) na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle článku 18 GDPR, c) na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR a vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR, d) na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR, e) pokud jsou údaje Zákazníka zpracovávány na základě Souhlasu, odvolat Souhlas písemně nebo elektronicky na kontaktní údaje Poskytovatele.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Poskytovatel prohlašuje, že: a) přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, b) přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, c) k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Poskytovatel je oprávněn uchovávat: a) osobní údaje Zákazníka potřebné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a uplatňování nároků ze Smlouvy s tím, že za tuto dobu se pokládá doba trvání Smlouvy a následně dalších 15 let od ukončení Smlouvy, b) osobní údaje Zákazníka potřebné pro účely marketingu po dobu, než je Zákazníkem odvolán Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, nejdéle však po dobu 15 let ode dne poskytnutí Souhlasu Zákazníka s nakládáním s jeho osobními údaji pro tyto účely.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Poskytovatel osobní údaje vymaže.

Uzavřením Smlouvy či udělením Souhlasu Zákazník potvrzuje, že je seznámen se shora uvedenými podmínkami a že je v celém rozsahu přijímá.

Poskytovatel je oprávněn shora uvedené podmínky ochrany osobních údajů měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů Poskytovatel zveřejní na příslušném Portálu a zároveň zašle Zákazníkovi novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou Zákazník poskytl Poskytovateli.

12. Závěrečná ustanovení12.1 Odběratel výslovně bere na vědomí, že mu Dodavatel není povinen zajistit poskytnutí příslušných Služeb, pokud tomu brání překážky nebo jiný důvod, pro který není možné příslušné služby Odběrateli v požadovaném termínu poskytnout (například kapacitní důvody). Odběratel zasláním elektronické objednávky souhlasí s Obchodními podmínkami a cenou Služby.

12.2 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu bonusového programu a to i jeho zrušení.

12.3 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

12.4 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen Služeb. Změna cen služeb bude Odběratelem sdělena na internetových stránkách www.golfcut.cz.

12.5 Právní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem, které nejsou upravené těmito Obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení těchto Obchodních podmínek.

12.6 Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn k uplatnění svých pohledávek vůči Odběrateli pověřit třetí osobu.

12.7 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.ledna 2016 a ruší Obchodní podmínky ze dne 1. ledna 2014.